13. ΧΡΥΣΗ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ (2)Great-martyr Chryse (Zlata) of Moglena, Bulgaria

October 13

The Neo Virgin Martyr Chryse (Zlata) of Bulgaria grew up a Christian and possessed a strong character and deep virtue. One day, a Turk was captured by her beauty and kidnapped her and took her to his house. He compelled her to convert to Islam so that he might make her his wife, but she adamantly refused. He threatened her with torture but this did not phase the holy one. The Turk then compelled her parents to convince her to convert, otherwise he would torture them all. Chryse’s family begged the martyr to deny Christ and accept Islam for appearance’s sake, however she rebuked them saying, “you who incite me to deny Christ are no longer my parents and sisters. Instead, I have the Lord Jesus Christ as my father, the Theotokos as my mother, and the saints as my brothers and sisters!” Seeing how steadfast the faith of the young martyr was, the Muslim authorities tortured her for three months, beating her with clubs, peeling strips of skin off her body, and passing a red hot skewer through her ears. Through the grace of God, Chryse remained steadfast in her faith. Enraged that they had been defeated by a woman, the Muslims tied her to a tree and cut her to pieces. In this way, she gave up her soul to the Lord in 1795. The Holy Neo Virgin Martyr Chryse received the double crown of virginity and martyrdom.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καὶ ἀκήρατος, νύμφη Κυρίου, ἐχρημάτισας Χρυσῆ καλλιπάρθενε· τὴν γὰρ ἁγνείαν ἀμέμπτως φυλάττουσα, ὐπὲρ Χριστοῦ θεοφρόνως ἐνήθλησας· Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τὸν Νυμφίον σου, δωρήσασθε ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Χρυσωθεῖσα Πνεύματι, Τῷ Παναγίῳ, τὴν ἁγνείαν ἔφθορον, τὴν σὴν ἐτήρησας Χριστῷ, καὶ ὑπὲρ φύσιν ἠγώνισαι, παρθενομάρτυς, Χρυσῆ ἀξιάγαστε.

Μεγαλυνάριον
Τὴν Παρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν κεχρυσωμένην, σώματί τε καὶ τῇ ψυχῇ, Χρυσῆν τὴν ἁγίαν, αἰνέσωμεν βοῶντες· χαῖρε νύμφη Κυρίου, ἁγνὴ καὶ πάγχρυσε.