Saint John the Koukouzelis of Albania

October 1

Listen to the Saint’s life in English: