Ἄξιόν ἐστιν/Axion Estin

Ἄξιόν ἐστιν/Axion Estin     «Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.» “Truly it is right to call you blessed, Theotokos, ever blessed and all-pure and the Mother of our God. More honourable than the Cherubim, incomparably more glorious than the Seraphim, who undefiled gave birth to God the Word, true Theotokos, we magnify you.”   This hymn is one of the most well-known chants in honour of the Theotokos. The [...]

By |2020-09-07T16:07:22+10:00September 7th, 2020|Comments Off on Ἄξιόν ἐστιν/Axion Estin

Blessed are You, O Christ our God

Blessed are You, O Christ our God   Apolytikion of the Feast (Mode pl. 4) “Blessed are You, O Christ our God. You made the fishermen all-wise by sending down upon them the Holy Spirit and through them You drew the world into Your net O Lover of mankind, glory to You.” Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς (Ἦχος πλ. δʹ) «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.»   This Dismissal Hymn of Pentecost is chanted at the end of the Vespers service on [...]

By |2020-06-28T14:30:44+10:00June 28th, 2020|Comments Off on Blessed are You, O Christ our God

The Seventh Eothinon of Pascha

The Seventh Eothinon of Pascha “Behold, it is early and still dark. And why, O Mary, are you standing outside at the tomb, with much darkness covering your mind, such that you seek where Jesus has been laid? But see, how the Disciples, who ran together, understood the resurrection from the linen cloths and the napkin, and then remembered the scripture concerning this. With them and through them, we also have believed, and we extol You, Christ the Giver of life.” Τὸ Ζʹ Ἑωθινόν Ἦχος βαρύς (Grave Mode) «Ιδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ [...]

By |2020-05-27T19:53:03+10:00May 27th, 2020|Comments Off on The Seventh Eothinon of Pascha

Sunday of Orthodoxy (1st of Lent)

Sunday of Orthodoxy (1st of Lent) «Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωμα, ἀναστηλοῦντές σου Κύριε, σχετικῶς ἀσπαζόμεθα, τὸ μέγα μυστήριον, τῆς Οἰκονομίας, τῆς σῆς ἐκδηλοῦντες· οὐ γὰρ δοκήσει, ὡς φασίν, οἱ θεομάχοι παῖδες τοῦ Μάνεντος, ἡμῖν ὤφθης φιλάνθρωπε, ἀλλ' ἀληθείᾳ καὶ φύσει σαρκός, δι' αὐτοῦ ἀναγόμενοι, πρὸς σὸν πόθον καὶ ἔρωτα» “Restoring to the churches the depiction of Your flesh, O Lord, we ascribe to it an honour that is relative, and so express the great mystery of Your Dispensation. For You have not appeared to us, O Lover of Humans, merely in outward appearance as say the followers of Mani, who are [...]

By |2020-03-12T16:54:56+11:00March 12th, 2020|Comments Off on Sunday of Orthodoxy (1st of Lent)

Oikos of Christmas Day

Oikos of Christmas Day «Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου. Ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος, βλαστάνουσα ἄφεσιν· ἐκεῖ εὑρέθη φρέαρ ἀνώρυκτον, οὗ πιεῖν Δαυῒδ πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθύς, τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυΐδ· διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶμεν, οὗ ἐτέχθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός .» “Bethlehem has opened Eden, come, let us see; we have found delight in secret, come, let us receive the joys of Paradise within the cave. There the unwatered root whose blossom is forgiveness has [...]

By |2020-01-28T12:28:36+11:00January 28th, 2020|Comments Off on Oikos of Christmas Day