Saint Emilianos of Bulgaria

Saint Emilianos of Bulgaria July 18 Listen to the Saint's life in English: Related links: Saint Emilianos of Bulgaria (Holy Monastery of St John of the Mountain WA)