Saint Panteleimon

Saint Panteleimon July 27 Listen to the Saint's life in English: Listen to the Saint's life in Greek: Related links: Saint Panteleimon Resource Page (Mystagogy)